CYFLENWR I'R PRYNWR

Event Date: 06/02/2019 - 06/02/2019

CYFLENWR I'R PRYNWR (Digwyddiad Masnach)

Mae tîm Datblygu Bwyd Cynghorau Sir Penfro a Thwristiaeth Sir Benfro yn dod ynghyd unwaith eto eleni yn rhan o'r Prosiect Bucanier i gynnal y sioe fasnach ranbarthol boblogaidd hon ym maes lletygarwch, ac yn sgil yr adborth a gafwyd, rydym wedi newid dyddiad y digwyddiad er mwyn ei gynnal yn gynharach yn y flwyddyn:

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019

Neuadd Brithdir, Maes Sioe Llwynhelyg, Hwlffordd

10.00am-4.00pm 

Yn rhan o'r prosiect BUCANIER (Datblygu Clystyrau a Rhwydweithiau ym maes Arloesi, Ymchwil a Menter), mae Cyngor Sir Penfro yn ymuno â phartneriaid o Gymru ac Iwerddon i gynnig dosbarthiadau meistr ar arloesi, mentora busnes a chyfleoedd rhwydweithio ar gyfer y sectorau Bwyd a Diod, Ynni Adnewyddadwy a Gwyddorau Bywyd. Nod y prosiect yw helpu i gyflwyno syniadau ar gyfer gwasanaethau a chynhyrchion newydd i'r farchnad trwy fuddsoddi mewn gwaith dylunio, datblygu a phrofi.

•·     Mae'r digwyddiad yn gwahodd cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr cynhyrchion a gwasanaethau lleol o'r sir, yn ogystal ag o ardal De-orllewin Cymru gyfan.

•·     Cyfle gwych i gynyddu'r cyfleoedd i fasnachu ar draws ffiniau ac i arddangos ystodau a gwasanaethau cyfredol, newydd ac ychwanegol i fusnesau manwerthu a thwristiaeth o Dde-orllewin Cymru.

•·     Ardal rwydweithio ar gyfer cyfarfodydd busnes.

•·     Cyfle i arddangos eich cynhyrchion.

•·     Ardal galw heibio 'Hyb Busnes' ar gyfer pob darparwr cymorth busnes.

•·     Wi-Fi Parhaol - bellach wedi'i osod yn yr adeilad.

•·     Disgwylir 100 o arddangoswyr masnach, gan ddarparu llwyfan llawer mwy i ddenu cynulleidfa ehangach.

•·     Mae'r digwyddiad hwn fel arfer yn denu tua 700 o bobl yn ystod y dydd - cyfle na ddylid ei golli!

Gellir archebu stondinau masnach mewn lluosrifau o 3x2m, ac mae'n bleser gennym gyhoeddi y gallwn gynnig stondinau am yr un pris â 2017.

Archebion Cynnar: Unwaith eto, mae'n bleser gennym gynnig gostyngiad o 10% oddi ar bob archeb a wneir cyn dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018. Rhaid i'r holl archebion eraill gael eu gwneud erbyn dydd Gwener 11 Ionawr 2019. Efallai na fydd archebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau hwn yn cael eu cynnwys mewn deunydd cyhoeddusrwydd printiedig. (Dylai cyfranogwyr BUCANIER gysylltu â'u Swyddog Prosiect lleol os ydynt yn awyddus i fod yn rhan o'r digwyddiad.)

Mae'n bleser gennym hefyd allu gwahodd cynhyrchwyr o Iwerddon trwy'r Prosiect Bucanier, gyda'r bwriad o annog masnachu rhwng y ddwy wlad.

Sylwch mai samplu yn unig a ganiateir ar y diwrnod. Ar gyfer gwasanaethau cymorth busnes YN UNIG, gellir archebu lleoedd ar fyrddau yn ardal yr hwb busnes.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle cyffrous hwn ac yn dychwelyd eich ffurflenni archebu cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau eich lle.

Mae Tîm Datblygu Bwyd Cynghorau Sir Penfro a Thwristiaeth Sir Benfro yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

 

 

CYFLENWR IíR PRYNWR


ID: 199 Adolygwyd: 21/2/2019