Gweithdy Brexit

Event Date: 06.02.2019 - 06.02.2019

Ar 23 Mehefin 2016, pleidleisiodd pobl Prydain, o drwch blewyn, i adael yr UE. O gofio bod y dyddiad "ymadael" yn brysur nesáu, pa gamau ymarferol yr ydych chi wedi'u cymryd i asesu'r effaith y gallai Brexit ei chael ar eich busnes, a pha mor barod ydych chi am y newidiadau i'r telerau ar gyfer masnachu ag Ewrop?

Mae Busnes Cymru yn cynnal nifer o seminarau ar Brexit er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y sefyllfa, ac er mwyn cyflwyno ac egluro'r cymorth sydd ar gael ichi drwy Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill. I archebu, cliciwch ar y ddolen isod http://bit.ly/bcbriffioarbrexit.

Erbyn diwedd y digwyddiad, bydd gennych ddealltwriaeth glir o'r cymorth sydd ar gael i helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit, e.e., Porth Brexit ac offer diagnostig, y cymorth sy'n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru (e.e., Busnes Cymru, Masnach Ryngwladol etc.), yn ogystal â'r cymorth a gynigir gan randdeiliaid allweddol fel Banc Datblygu Cymru, yr awdurdodau lleol etc. Bydd cyfle hefyd ichi rwydweithio.

Bydd lluniaeth ar gael wrth ichi gyrraedd ar gyfer bore sy'n sicr o fod yn un addysgiadol.

Sylwer mai sesiynau briffio yw'r rhain yn hytrach na sesiynau holi ac ateb am Brexit ei hun. 


ID: 202 Adolygwyd: 21/2/2019