PAM SIR BENFRO

Adleoli o'r tu allan i Sir Benfro?

O'r traethau a'r golygfeydd arfordirol godidog i gefn gwlad gwyllt y Preseli, mae gan Sir Benfro lawer i'w gynnig i unigolion a'u busnesau.

Manteision:

 • Byw a gweithio mewn rhan o Brydain sydd â'r gyfradd drosedd isaf - gwiriwch eich premiymau yswiriant
 • Bod o fewn 30 munud i'r arfordir lle bynnag y byddwch chi
 • Unig Barc Cenedlaethol Arfordirol Prydain
 • Mynediad hawdd at Iwerddon ar gyfer busnes a Hamdden
 • Ystod eang o gynnyrch o ansawdd
 • Coleg Addysg Bellach ac Ysgolion gwych 
 • Cyfradd Isaf y Dreth Gyngor yng Nghymru

Solva Harbour
Harbwr Solfach

Os ydych yn ystyried symud i Sir Benfro neu adleoli neu sefydlu eich busnes i Sir Benfro, gallai Tîm Mewnfuddsoddiad Cyngor Sir Penfro gynnig cymorth a chyngor i chi ar y canlynol:

 • Adeiladau Busnes
 • Grantiau a Chyllid
 • Recriwtio a Hyfforddi
 • Cadwyni Cyflenwi Lleol
 • Lle i fyw ynddo
 • Ysgolion
 • Pwy arall y dylech chi siarad â nhw

Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â:

Tony Streatfield, Swyddog Mewnfuddsoddiad, Cyngor Sir Penfro

Ffôn: 01437 776166, Symudol: 07747 532631

E-bost: Tony.streatfield@pembrokeshire.gov.uk

GWYBODAETH AM SIR BENFRO

Mae Sir Benfro yn sir unigryw a phrydferth yng Ngorllewin Cymru wedi'i hamgylchynu gan un o arfordiroedd gorau Ewrop. Mae Sir Benfro yn cynnig ansawdd bywyd da yn ogystal â lle delfrydol i sefydlu busnes arloesol uwch-dechnoleg. Mae Sir Benfro yn sir forwrol, wedi'i ffinio gan y môr ar dair ochr, Ceredigion i'r gogledd ddwyrain a Sir Gâr i'r dwyrain. Mae'r economi leol yn dibynnu ar dwristiaeth, amaethyddiaeth a manwerthu. Ers y 1950au, mae diwydiannau nwy hylifedig naturiol a phetrogemegol wedi datblygu ar hyd dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Whitesands Beach nr St Davids
Porth Mawr

 

DIWYDIANT AMLWLADOL

Mae glannau dyfrffordd y Ddau Gleddau wedi'u dominyddu gan y diwydiant olew a nwy, gyda dwy burfa olew a dwy derfynfa nwy hylifedig naturiol (LNG) fawr. 

Purfa Olew Sir Benfro:

 • Valero (Chevron/Texaco yn ffurfiol): 214,000 BYD (barel y diwrnod)

Y ddwy derfynfa LNG:

 • South Hook LNG
 • Dragon LNG

TRYDAN

Mae RWE/nPower wedi adeiladu Gorsaf Bŵer Penfro 2000 MW newydd wedi'i danio ag olew, ar safle gorsaf bŵer blaenorol oedd yn cael ei danio ag olew a bu gau yn 1997 a dymchwelwyd yn 2000. Roedd hyn oherwydd agosrwydd cyflenwad parod o nwy oedd ar gael gan y ddwy derfynfa LNG a'r ddwy linell bŵer 400kVA.

TRAFNIDIAETH

Mae gan brif drefi Sir Benfro gysylltiadau trafnidiaeth da.

Yr A40 o Sanclêr i Hwlffordd sy'n gwasanaethu gogledd y Sir. Defnyddir y ffordd gan draffig o borthladd fferi Abergwaun sydd yna'n dilyn yr A40 i'r de tuag at Hwlffordd ac yna'n cwrdd â'r ffordd ddeuol yn Sanclêr. Yr M4 yw'r briffordd agosaf i Hwlffordd, tref y sir, sy'n dod i ben ym Mhont Abraham yn Sir Gâr, tua 46 milltir (74km) i'r dwyrain.

Mae'r A477 yn rhedeg o Sanclêr i borthladd fferi Doc Penfro. Mae'r ffordd hwn yn cael ei ddefnyddio llawer gan fusnesau a phobl sy'n ymweld â Sir Benfro; gwnaed gwelliannau sylweddol i'r ffordd mewn blynyddoedd diweddar.

Mae Pont Cleddau ar hyd aber y Cleddau yn cysylltu De Sir Benfro a Gogledd Sir Benfro

Mae tair llinell rheilffordd sy'n terfynu yn Abergwaun, Doc Penfro ac Aberdaugleddau. Mae gan y ddau olaf wasanaethau bob 2 awr, ond dim ond dau wasanaeth y dydd sydd gan gangen Abergwaun wedi'u hamseru yn unol ag amserau'r fferi i Iwerddon.

Mae maes awyr Hwlffordd (Y Llwyn Helyg) yn darparu gwasanaethau hedfan cyffredinol. 

TWRISTIAETH AC ANSAWDD BYWYD

Mae Sir Benfro yn sir brydferth wedi'i hamgylchynu gan olygfeydd arfordirol panoramig. Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn le i'r enaid gael llonydd, ac mae'n cwmpasu tua thraean y Sir gan gynnwys y strip arfordirol cyfan, blaenau'r afonydd Cleddau a'r mynyddoedd Preseli. Dyma'r unig Barc Cenedlaethol sydd bron yn arfordirol yn gyfan gwbl. Mae'r Parc Cenedlaethol yn cynnal rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau i oedolion a phlant: saffari pyllau glan môr, hela crancod, teithiau cerdded i weld ystlumod a theithio mewn amser! Mae'r rhestr gyflawn ar gael ym mhapur newydd Coast to Coast; gallwch gael copi pan fyddwch yn cyrraedd yma.

Marloes Sands
Traeth Marloes

Mae Llwybr Arfordir Penfro yn un o Lwybrau Cenedlaethol Prydain. Mae 15 yng Nghymru a Lloegr ac maent yn cynrychioli'r 15 llwybr cerdded gorau. Mae tri llwybr cerdded cenedlaethol yng Nghymru, Llwybr Arfordir Penfro, Clawdd Offa a Llwybr Glyndŵr. Yr hyn sy'n gwneud Llwybr Arfordir Penfro'n ddiddorol yw'r tirwedd amrywiol, o glogwyni calch serth, baeau tywodfaen coch tonnog, pentiroedd folcanig a chymoedd rhewlifol. Mae hefyd digonedd o drefi a phentrefi hyfryd lle gallwch archwilio, gorffwys, ac atgyfnerthu; maent yn hanfodol i gael eich gwynt yn ôl atoch ar ôl profi rhai o'r golygfeydd!

Tenby North Beach
Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod

Does gan yr un sir arall ym Mhrydain gymaint o draethau sydd wedi ennill gwobrau neu Faneri Glas â Sir Benfro. Gyda thros 50 o draethau, rydych yn siŵr o ddod o hyd i'r un sy'n berffaith i chi. P'un a ydych chi eisiau syrffio, caiacio, neu syrffio barcud neu eisiau ymlacio a thorheulo ac adeiladu cestyll tywod.

 

Am fwy o wybodaeth am Sir Benfro, ewch i'n gwefan ymwelwyr Visit Pembrokeshire

 


ID: 9 Revised: 17/7/2017