YMUNWCH Â CHANOLFAN ARLOESEDD Y BONT

 

Mae Canolfan Arloesedd y Bont yn cynnig amryw o becynnau aelodaeth.  Mae'r rhain yn cynnwys pecynnau rhith-swyddfa a desg boeth ar gyfer busnesau cyn iddynt gychwyn a busnesau cychwyn, swyddfeydd i dyfu ac aeddfedu busnesau ac unedau twf gyda'r gallu i dyfu o ran lle wrth i'ch busnes dyfu.

Aelodaeth

Aelodaeth Gyswllt | Aelodaeth Desg Boeth | Aelodaeth Desg Benodedig | Aelodaeth Rhith-Swyddfa

Aelodaeth Swyddfa Breswyl | Aelodaeth Dwf | Aelodaeth Raddedig

Rydym yn cynnig amryw o becynnau aelodaeth i gyd-fynd â'ch anghenion busnes.  Pa un a oes arnoch angen swyddfa benodedig, defnydd achlysurol desg oddi wrth eich cartref, neu gyfeiriad busnes llawn bri, cysylltwch â ni am wybodaeth ynghylch sut y gallwn eich helpu i dyfu'ch cwmni.

Mae aelodaeth Canolfan Arloesedd y Bont i'w chael trwy gais.  

I gael gwybodaeth am y prisiau cyfredol, lawrlwythwch ein taflen wybodaeth am y Mathau o Aelodaeth.

 

Aelodaeth Gyswllt

Paham dod yn Aelod Cyswllt?

Nid oes angen i chi fod yn breswyl yn yr adeilad i fanteisio ar y cyfleusterau cyfarfod rhagorol. Mae Aelodaeth Gyswllt yn rhoi mynediad i Ganolfan Arloesedd y Bont i fusnesau cychwyn cynnar neu fusnesau sefydledig ac yn cynnig buddion sy'n cynnwys:

 • Prisiau gostyngol am ddefnyddio ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cynadledda
 • Defnydd offer AVA am ddim mewn ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cynadledda
 • Mynediad i'r Atriwm i'w ddefnyddio fel lle cyfarfod anffurfiol
 • Defnydd o WIFI wrth ymweld â'r adeilad
 • Mynediad i amryw o seminarau a gweithdai arbenigol a gyflwynir gan amryw o ymgynghorwyr busnes arbenigol.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau busnes eraill sy'n rhoi cyfleoedd i gydweithio â busnesau eraill.

Trwy drwydded flynyddol - codir tâl bob blwyddyn. 

Lawrlwythwch ffurflen gais »

Aelodaeth Desg Boeth

Paham desg boeth?

Os ydych ag angen symud ymlaen o weithio o'ch cartref ond nad oes arnoch angen neu os nad ydych yn barod am ymrwymiad swyddfa benodedig, gallai'r ddesg boeth fod yn ateb i chi.  Mae'n cynnig pwynt mynediad i Ganolfan Arloesedd y Bont ac yn eich galluogi i wneud defnydd o'n cyfleusterau yn achlysurol. Yng Nghanolfan Arloesedd y Bond mae'r desgiau poeth yn cael eu rhedeg gan Indycube.

Mae Indycube yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sy'n rhedeg nifer o leoedd cydweithio ar y cyd ar draws Cymru ac maen nhw'n rhedeg ein lleoedd cydweithio fel partneriaid gyda ni. Mae desgiau poeth yn costio £10.00 y dydd, i'w dalu bob tro y cânt eu defnyddio neu mae desg benodedig unigol yn amgylchedd swyddfa ar y cyd Indycube yn costio £150.00 y mis. Trwy ymuno ag amgylchedd Indycube yng Nghanolfan Arloesedd y Bont, cewch fwynhau'r Rhyngrwyd cyflym a gellwch ymuno â system ffonau Canolfan Arloesedd y Bont i gael eich rhif ffôn busnes penodedig eich hun.  I gael gwybod mwy am Indycube cliciwch yma.

Lawrlwythwch ffurflen gais »

Aelodaeth Rhannu Swyddfa

Paham rhannu swyddfa?

Mae rhannu swyddfa yn rhoi'ch desg benodedig eich hun i chi a defnydd llawn o gyfeiriad Canolfan Arloesedd y Bont.  Mae hwn yn gyfleuster y gellwch ei ddefnyddio 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos gan eich galluogi i weithio pan fydd hi'n gyfleus i chi.

Mae'n cynnwys buddion aelod cyswllt yn ogystal â'r canlynol:

 • Lle parhaol wrth ddesg gyda chysylltiad data neu WIFI
 • Rhif ffôn deialu i mewn uniongyrchol personol a darn llaw VOIP penodedig gyda neges llais
 • Mynediad llawn at y darparwyr gwasanaethau proffesiynol
 • Defnydd o gyfeiriad llawn bri Canolfan Arloesedd y Bont a Pharc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro
 • Defnydd o wasanaethau derbynfa ar gyfer post, cymryd negeseuon, derbyn ymwelwyr ayyb

Trwy drwydded flynyddol - codir tâl yn fisol ymlaen llaw

Lawrlwythwch ffurflen gais »

Aelodaeth Rhith-Swyddfa

Paham Rhith-Swyddfa?

Efallai eich bod yn rhedeg eich busnes o gartref ar hyn o bryd ond eich bod ag angen gwedd fwy proffesiynol heb gynyddu'ch costau cyffredinol yn sylweddol. Mae rhith-swyddfa'n cynnig ffordd o sicrhau nad ydych byth yn colli galwad tra byddwch mas yn meithrin eich busnes.

Buddion:

 • Defnydd o Gyfeiriad Post llawn bri Canolfan Arloesedd y Bont
 • Ailgyfeirio'r post yn ddyddiol
 • Rhif ffôn penodedig gyda phob galwad yn cael ei hailgyfeirio i un rhif penodol o'ch dewis chi
 • Gwasanaeth derbynfa, rhoi gwybod i ymwelwyr annisgwyl nad ydych yn y swyddfa heddiw, mae'r ymwelydd yn cael gwybod trwy e-bost, testun.
 • Prisiau gostyngol am ddefnyddio ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cynadledda sy'n cael eu harchebu ymlaen llaw.
 • Defnydd o offer AVA am ddim mewn ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cynadledda
 • Defnydd opsiynol o ddesg boeth am bris gostyngol o £5.00 y dydd
 • Mynediad i'r Atriwm i'w ddefnyddio fel lle cyfarfod anffurfiol
 • Defnydd o WIFI wrth ymweld â'r adeilad
 • Mynediad i amryw o seminarau a gweithdai arbenigol a gyflwynir gan amryw o ymgynghorwyr busnes arbenigol.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau busnes eraill sy'n rhoi cyfleoedd i gydweithio â busnesau eraill

Trwy drwydded flynyddol - codir tâl yn fisol ymlaen llaw.

Ffoniwch ni ar 01646 689200 i gael gwybodaeth ynghylch gwneud cais.

Aelodaeth Swyddfa Breswyl

Paham dod yn Breswylydd?

Mae aelodaeth preswylydd swyddfa yn rhoi statws preswyl llawn yng Nghanolfan Arloesedd y Bont.  Mae'r costau'n cynnwys rhent, ardrethi annomestig cenedlaethol, gwres, golau, a chyfleustodau eraill. Mae hefyd yn cynnwys mynediad diderfyn i'r Rhyngrwyd ar linell yn cael ei rhannu ar 100Mbs a hyd at 10 rhif ffôn deialu i mewn uniongyrchol ar gyfnewidfa MITEL VOIP Canolfan Arloesedd y Bont.

 • Gwasanaeth derbynfa.
 • Defnydd ystafelloedd cyfarfod sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw am ddim a phrisiau gostyngol am ystafelloedd cynadledda

Lawrlwythwch ffurflen gais »

Aelodaeth Dwf

Paham Uned Dwf?

A ydych chi wedi mynd yn rhy fawr i'ch lleoliad presennol? A oes angen mwy o le arnoch? Mae gyda Pharc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro nifer o unedau twf sy'n addas ar gyfer busnesau technoleg sydd ag angen gweithdai. Mae i unedau twf y potensial hefyd i gael eu haddasu'n swyddfa ddeulawr, gan ddyblu'r arwynebedd llawr sydd ar gael i bob pwrpas. Mae'r unedau hyn yn ddelfrydol ar gyfer twf mas o'r Ganolfan Arloesedd.

Mae'r unedau hyn yn hunangynhwysol a chânt eu prydlesu'n fasnachol. Mae i bob uned ei mesuryddion cyfleustodau, llinellau ffôn ayyb ei hun. Mae yna'r gallu i estyn y rhwydwaith data o Ganolfan Arloesedd y Bont i fusnesau sy'n dymuno gwneud defnydd o'r argaeledd lled band sylweddol yn y Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Lawrlwythwch ffurflen gais »

Aelodaeth Raddedig

I fusnesau sydd wedi bod yn breswyl yng Nghanolfan Arloesedd y Bont ac sydd wedi graddio i swyddfa fwy, cynigir aelodaeth raddedig. Mae hyn yn caniatáu defnydd o gyfleusterau'r Ganolfan Arloesedd am ddim fel aelod cyswllt.

 


ID: 7 Revised: 23/4/2019